چرا سردخانه آمونیاکی
علل برتری سردخانه آمونیاکی

علل برتری سردخانه آمونیاکی

بررسی علت های برتری سردخانه آمونیاکی نسب به سایر مبردها
۱۳۹۷/۱۰/۲۴

علت برتر بودن آمونیاک نسبت به سایر مبردهای سردخانه ها چیست؟
 
آمونیاک بهترین مبرد برای سردخانه ها
 
بررسی آثار زیست محیطی مبردهای دیگر :
 
کلیه مبردهای فریونی اثر تخریب کننده ای در محیط زیست دارند و باعث افزایش دما زمین میشوند در واقع چون این گازها در حجم وسیعی در بالای زمین جمع میشوند با احاطه آن به شدت باعث گرمای زمین میگردند و این قضیه اثرات مخرب زیادی روی آب و هوای کره زمین و ذوب شدن یخ های قطب های جنوب و شمال و تغییرات وحشتناک و بی سابقه آب و هوا میشوند.
 
آمونیاک بهتر حرارت را منتقل  میکند.
آمونیاک  ضریب انتقال حرارت بیشتری دارد و همینطور ویژگی های ترمودینامیک بهتری نسبت به فریون دارد.
 
قیمت مناسب
آمونیاک از لحاط قیمت کمترین قیمت را در میان مبردها دارد و هیچ فریونی این قیمت پایین را ندارد.
 
کم کردن هزینه لوله کشی در سردخانه ها
 
 طول لوله و سیستم گردش مجدد مایع به علت نرخ پایینتر جریان جرمی آمونیاک کمتر است.
 
علتهای دیگر بهتر بودن استفاده آمونیاک در سردخانه ها :
 
اگر ناخواسته آب به سیستم های مبرد وارد شود  هالو کربن (فریون) از مبرد جدا شده و بعد از دریچه انبساط بلافاصله منجمد می شود .
 
گاز آمونیاک اثری بر اتمسفر ندارد و اگر جدا شود با  جذب شدن توسط خاک ، اثر تقویتی نیز بر آن دارد.
 
گاز آمونیاک یک گاز گاز طبیعی است  و ۴۵۰ میلیون تن سردخانه های جهان از آن استفاده میکنند
 
اگر آمونیاک نشست کند به راحتی از بوی آن مشخص می شود ولی این مطلب  در مورد فریونها به دلیل بی بو بودن آن ها اتفاق نمی افتد.
 
 
 
 

کلمات کلیدی :سردخانه،سردخانه فریونی،سردخانه آمونیاکی،خرید سردخانه فریونی،خرید سردخانه آمونیاکی،خرید سردخانه