تفاوت های تونل انجماد و سردخانه

تونل انجماد چه تفاوت هایی با سردخانه دارد؟