روش تولید مخزن چگونه است؟

جهت تولید مخزن بهینه زمان شروع باید اطلاعات لازم را داشته باشیم.