چیلر با کندانسور آبی زیر صفری

دستگاه مکانیکی میباشد که جهت تسهیل در تبادل گرما از آب به مبرد در یک سیستم بکار میرود