دستگاه پرکن تری بلوک
دستگاه پرکن تری بلوک
دستگاه پرکن تری بلوک

دستگاه پرکن تری بلوک

دستگاه پرکن مایعات اصولا به دو شکل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تولید میشوند.نحوه کار دستگاه های پرکن بر مبنای نوع پیمانه کردن مایع نام گذاری میشود.

ویدیو زیر را مشاهده کنید :