سیستم تیبرید چگونه کار میکند؟

سیستم تیبرید دارای چهار دستگاه مهم می باشد.که این دستگاه ها هر کدام وظایف خاصی دارند.