روش نگهداری میوه و سبزی در سردخانه

میوه ها و سبزی ها با چه دما و شیوه ای در سردخانه نگهداری شوند؟