هواساز چیست؟

هواساز چه اجزایی دارد؟ هواساز چند نوع دارد؟