سردخانه ثابت صنعتی

سردخانه صنعتی مجموعه ساختمان و تاسیساتی است که در آن شرایط لازم جهت نگه داری محصولات کشاورزی مواد غذایی و هر آنجه که نیاز به نگهداری در دما و رطوبت خاص داشته باشد تامین می گردد.