آیس بانک

صنایع برودتی کوهسار بنیس طراحی،تولید و اجرای پروژه های مربوط به آیس بانک را در صنایع مختلف انجام میدهد.