آیس بانک چیست؟

آیس بانک چه مزایا و کاربردهایی دارد؟